Главная Новости

Список використаної та рекомендованої літератури

Опубликовано: 21.10.2018

Основні джерела

Конституція України : прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р.//Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 6 липня 2005 p.

// Відомості Верховної Ради України — 2005. — № 35-37. - Ст. 446.

Кодекс України про адміністративні правопорушення : введений в дію Постановою Верховної Ради Української PCP від 7 грудня 1984 p. // Відомості Верховної Ради Української PCP — 1984. — Додаток до № 51. - Ст. 1122.

Кодекс цивільного захисту України : Закон України від 2 жовтня 2012 p. // Офіційний вісникУкраїни. — 2012. — № 89. — Ст. 3589.

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: схвалена розпорядженням Кабінету

Міністрів України від 1 квітня 2014 p. // Офіційний вісник України. — 2014. — № 30. — Ст. 831.

Концепція розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади : розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 p. // Офіційний вісникУкраїни. — 2006. — № 7. — Ст. 376.

Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 p. // Відомості Верховної Ради України — 2001. — № 25 — Ст. 131.

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 p. // Відомості Верховної Ради України. — 2013. — № 9—10. — Ст. 88.

Митний кодекс України : Закон України від 13 березня 2012 p. // Офіційний вісник України. - 2012. - № 32. - Ст. 1175.

Повітряний кодекс України : Закон України від 19 травня 2011 p. // Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 48—49. — Ст. 536.

Податковий кодекс України : Закон України від 2 грудня 2010 p. // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 15-16, № 17. - Ст. 112.

Положення про здійснення контролю Президента України за діяльністю Збройних Сил України та інших військових формувань : затверджено Указом Президента України від 27 вересня 2010 p. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://portal.rada.gov.ua/rada/cont- rol/uk

Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі : Закон України від 1 грудня 1994 p. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 52. — Ст. 455.

Про адміністративні послуги : Закон України від 6 вересня 2012 p. // Офіційний вісник України. - 2012. - № 76. - Ст. 3067.

Про біженцівта осіб, які потребуютьдодатково- го або тимчасового захисту : Закон України від 8 липня 2011 p. // Офіційний вісник України. - 2011. - № 59. - Ст. 2347.

Про благодійництво та благодійні організації : Закон України від 16 вересня 1997 p. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. - № 46. - Ст. 292.

Про громадські об’єднання : Закон України від 22 березня 2012 p. // Офіційний вісник України. - 2012. - № 30. - Ст. 26.

Про громадянство України : Закон України від 18 січня 2001 p. //Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 13. — Ст. 65.

Про державну службу : Закон України від 17 листопада 2011 p. // Офіційний вісник України. - 2012. - № 4 - Ст. 115.

Про дорожній рух : Закон України від 30 червня 1993 p. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 31. - Ст. 338.

Про засади запобігання і протидії корупції : Закон України від 7 квітня 2011 p. //

Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 40. — Ст. 404.

Про затвердження переліку урядових комітетів та їх посадового складу : розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 листопада 2010 p. // Офіційний вісник України. — 2010. - № 87. - Ст. 3076.

Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні : Указ Президента України від 22 липня 1998 p. // Офіційний вісник України. — 1999. — №21. - Ст. 943.

Про звернення громадян : Закон України від 2 жовтня 1996 p. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 47. — Ст. 256.

Про імміграцію : Закон України від 7 червня 2001 p. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 41. - Ст. 197.

Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27 лютого 2014 p. // Відомості Верховної Ради України. — 2014. — № 13. — Ст. 222.

Про міліцію : Закон України від 20 грудня 1990 p. // Відомості Верховної Ради Української PCP — 1991. — № 4. — Ст. 20.

Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 p. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 24. — Ст. 170.

Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 9 травня 1999 p. // Відомості

Верховної Ради України. — 1999. — № 20. — Ст. 190.

Про молодіжні та дитячі громадські організації: Закон України від 1 грудня 1998 p. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. - № 1. - Ст. 2.

Про оборону України : Закон України від 6 грудня 1991 p. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 9. — Ст. 106.

Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України від 9 грудня 2010 p. // Офіційний вісник України. - 2010. - № 94. - Ст. 3334.

Про органи самоорганізації населення : Закон України від 11 липня 2001 p. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 48. — Ст. 254.

Про охоронну діяльність : Закон України від 22 березня 2012 p. // Відомості Верховної Ради України. — 2013. — № 2. — Ст. 8.

Про політичні партії в Україні : Закон України від 5 квітня 2001 p. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 23. — Ст. 11.

Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України від 22 вересня 2011 p. // Офіційний вісник України. — 2011. — № 83. — Ст. 3014.

Про прикордонний контроль : Закон України від 5 листопада 2009 p. // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 6. — Ст. 46.

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : Закон України від 15 вересня 1999 p. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. - № 45. - Ст. 397.

Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим : ЗаконУкраїни від 16 червня 2011 p. // Офіційний вісник України. — 2011. — № 53. - Ст. 2090.

Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні : Закон України від 11 грудня 2003 p. // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 15. — Ст. 232.

Про свободу совісті та релігійні організації : Закон України від 23 квітня 1991 p. // Відомості Верховної Ради УРСР — 1991. — № 25. - Ст. 283.

Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 7 червня 2001 p. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 33. — Ст. 175.

Про споживчу кооперацію : Закон України від 10 квітня 1992 p. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 30. — Ст. 414.

Про столицю України — місто-герой Київ : Закон України від 15 січня 1999 p. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 11. — Ст. 79.

Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 p. // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 41—42. — Ст. 529.

Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону : Закон України від 22 червня 2000 p. // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 40. — Ст. 338.

Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від 17 березня 2011 p. // Офіційний вісникУкраїни. — 2011. — № 27. — Ст. 1123.

Схема організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади : затверджено Указом Президента України від 9 грудня 2010 p.

[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/1085/2010

Charter of Fundamental Rights of the European Union [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.europarl.europa.eu

European Charter for Regional or Minority Languages [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.europarl.europa.eu

European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www. europarl.europa. eu

European Framework Convention for the Protection of National Minorities [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.europarl. europa.eu

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.europarl.europa.eu

Додаткові джерела

Авер’янов В. Б. Вибрані наукові праці /упоряд. : Андрійко О. Ф. (кер. кол.), Harpe- бельний В. П., Кисіль Л. Є., Педько Ю. C. та ін. ; за заг. ред. Ю. C. Шемшученка, О. Ф. Андрійко. — K. : Інститут держави і права ім. В. M. Корецького HAH України, 2011.-448 c.

Адміністративна процедура та адміністративні послуги: зарубіжний досвід і пропозиції для України / I. Б. Коліушко (відп. ред.). — K. : Факт, 2003. — 495 c.

Адміністративнеправо: підручник/Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В. M. Гаращук, В. В. Богуць- кий та ін. ; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. M. Гаращука, В. В. Зуй. — X. : Право, 2010. - 624c.

Адміністративне право зарубіжних країн : курс лекцій / [Кузьменко О. B., Пастух I. Д., Користін О. Є. та ін.] ; за ред. О. В. Кузьменко. — K. : Юрінком Інтер, 2014. — 528 c.

Адміністративне право України : словник термінів / T. О. Коломоєць, В. K. Колпаков, О. В. Кузьменко, Д. M. Лук’янець та ін. ; за заг. ред. T. О. Коломоєць, В. K. Колпакова. — K. : Ін Юре, 2014. - 520 c.

Адміністративне право України : акад. курс : підруч. : у 2 т. / відп. ред. В. Б. Авер’янов. T. 1 : Загальна частина. — K. : Юридична думка, 2007 — 591 c.; T. 2 : Особлива частина. — K. : Юридичнадумка, 2009. — 600 c.

Адміністративний процес : загальна частина (Федеративна Республіка Німеччини, Україна) : наук.-практ. посіб. / Манн T., Мельник P., Бевзенко B., КомзюкА. ; пер. та адапт. з нім. Мельника P ; за заг. ред. Бевзенка В. — K. : Алерта, 2013. — 308 c.

Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні / за ред. В. В. Кравченка, M. О. Баймуратова, О. В. Батанова. — K. : Атіка, 2007. — 864 c.

Анпілогов О. В. Захист прав та свобод громадянина прокурором в адміністративному судочинстві : монографія / О. В. Анпілогов. — K. : Ін Юре, 2008. - 167 c.

Бєлкін Л. M. Забезпечення законності в діяльності органів виконавчої влади: адміністративно-правовий вимір : монографія / Л. M. Бєлкін. — Ужгород : Береза, 2014. — 552 c.

Битяк Ю. П. Державна служба в Україні: орга- нізаційно-правові засади / Ю. П. Битяк. — X. : Право, 2005. — 304 c.

Демський E. Ф. Адміністративне процесуальне право України : навч. посіб. / E. Ф. Демський. — K. : Юрінком Інтер, 2008. — 495 c.

Дерець В. А. Органи виконавчої влади України та управлінські відносини / В. А. Дерець. — K. : Юридичнадумка, 2007. — 180 c.

Державне управління : європейські стандарти, досвід та адміністративне право / [Авер’я- нов В. Б., Дерець В. А, Ославський M. I., Писаренко Г. M., Пухтецька A. A.] ; за заг.

ред. В. Б. Авер’янова. — K. : Юстініан, 2007. — 288 c.

Європейська інтеграція / кол. авт. ; за заг. ред. I. А. Грицяка та Д. I. Дзвінчука. — Івано- Франківськ : Місто HB, 2013. — 464 c.

Коломоець T. О. Адміністративне право України : акад. курс : підручник / T. О. Коло- моєць. — K. : Юрінком Інтер, 2011. — 567 c.

Колпаков В. K Юрисдикція адміністративних судів : монографія. B 2 кн. / В. K. Колпаков, В. В. Гордєєв. — X. : Харків юридичний, 2011. - Кн. 1. - 352 c.; Кн. 2. - 252 c.

Концепція реформи адміністративного права : проект / В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко, Ю. П. Битяк, I. П. Голосніченко, Є. В. Додін та ін. // Український правовий часопис. — № 4. - 1999. - C. 35-60.

Курінний Є. В. Предмет і об’єкт адміністративного права : монографія / Є. В. Курінний. — Дніпропетровськ : Ліра, 2004. — 340 c.

Kypc адміністративного права України : підручник / В. K. Колпаков, О. В. Кузьменко, I. Д. Пастух, В. Д. Сущенко [та ін.]. — 2-ге вид., перероб. і допов. — K. : Юрінком Інтер, 2013. — 872 c.

Лук ’янець Д. M. Адміністративно-деліктні відносини в Україні: теорія і практика правового регулювання : монографія / Д. M. Лук’янець. — Суми : Університетська книга, 2006. - 367 c.

Мішина H. В. Органи самоорганізації населення: минуле, сучасне, перспективи : монографія / H. В. Мішина. — О. : ОРІДУ НАДУ, 2008. - 240 c.

Новий курс : реформи в Україні. 2010—2015. Національна доповідь / за заг. ред. В. M. Гейця. - K.: НВЦ НБУВ, 2010. - 232 c.

Права громадян в сфері виконавчої влади : адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту / В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко, Ю. П. Битяк та ін. ; за заг. ред. В. Б. Авер’янова. — K. : Науковадумка, 2007. — 587 c.

Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики : у 2 кн. / за заг. ред. Ю. C. Шем- шученка ; [ред. кол. : Ю. C. Шемшученко (голова)] / Кн. 2 : Принцип верховенства права у діяльності держави та в адміністра- тивномуправі / відп. ред. В. Б. Авер’янов. — K. : Конус-Ю, 2008. - 314c.

Публічна адміністрація в Україні: становлення та розвиток : монографія / Алексєєв В. M. та ін. — Д. : Монолит, 2010. — 398 c.

ПухтвцькаА. А. Європейські принципи адміністративного права та європейський адміністративний простір / А. А. Пухтецька. — K. : Інститутдержавиіправаім. В. M. Корецького HAH України, 2007. - 88 c.

Реформа публічної адміністрації в Україні : проекти концепції та законів / I. Коліушко,

В. Тимощук (упоряд.). — K. : Фокус-Ю,

2006. - 192 c.

Руководство по мониторингу административного правосудия / Академия им. Фольке Бернадота и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. — Варшава : БДИПЧ, 2013. — 110 с.

ПІколик A. M. Порівняльне адміністративне право / A. M. ПІколик. — Львів : ЗУКЦ,

2007. - 308 с.

Юридична відповідальність : проблеми виключення та звільнення / відп. ред. Ю. В. Бау- лін. — Донецьк : Кальміус, 2013. — 424 c.

Caranta R., GerbrandyA. Traditions and Change in European Administrative Law / Roberto Caranta, Anna Gerbrandy. — Europa Law Publishing, 2011. — 355 s.

Chiti E., Mattarella B-G. Global Administrative Law and EU Administrative Law: Relationships, Legal Issues and Comparison / Edoardo Chiti, Bernardo Giorgio Mattarella. — Springer Science & Business Media, 2011. — 422 s.

Europe and Governance: The European Administrative Space // Preparing Public Administrations forthe EuropeanAdministrative Space», SIGMA Papers, 1998, № 23, OECD Publishing [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:// dx.doi.org/10.1787/5kml6143zd8p-en

Forsthoff E. Rechtsfragen der leistenden Verwal- tung / E. Forsthoff. — Stuttgart: W Kohlhammer Verlag, 1959. - S. 23.

Schwmze J. Administrative Law Under European Influence: On the Convergence of the Administrative Laws of the EU Member States / Jiirgen Schwarze. — London: Sweet & Maxwell, 1996. - 840 s.

rss