Положення про постійні комісії

Опубликовано: 23.10.2018

видео Положення про постійні комісії

Засідання комісії Бориславської міської ради (12.12.2016 р.)Част 1

 

 

Про положення про постійні комісії районної ради сьомого скликання  


Засідання комісії Бориславської міської ради (12.12.2016 р.)Част 2

 

         Відповідно до пункту 13 статті 46 та пункту 15 статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада ВИРІШИЛА:

 

         затвердити положення про постійні комісії районної ради /додається/.

 

 

Голова                                                                                     О.О.Ткаченко 

 

                                                        Додаток

до рішення районної ради

сьомого скликання

від 16.12.2015 року  

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії районної ради сьомого скликання

 

І.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Постійні комісії районної ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів  для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

Постійні комісії у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» іншими законами, що визначають їхню діяльність, регламентом районної ради, цим положенням.

         2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови та членів комісії.

         Протягом строку повноважень районної ради постійні комісії ради можуть ліквідовуватись, утворюватись нові, районна рада може вносити зміни до назв та напрямків повноважень складу раніше утворених комісій, їх кількісного та персонального складу.

3. Кандидатури на посаду голів постійних комісій  пропонуються головою районної ради (особою, що здійснює його повноваження, у разі відсутності голови районної ради). Секретар постійної комісії обирається зі складу членів комісії за пропозицією голови постійної комісії.

         4. Формування персонального складу постійних комісій здійснюється з урахуванням бажання депутатів працювати у відповідній комісії, їхньої фахової підготовки та професійного рівня.

5. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради та його заступник. Депутати районної ради можуть входити до складу лише однієї з постійних комісій.

         6. Постійні комісії є  підзвітними раді та відповідальними перед нею.

         7. Положення про постійні комісії затверджуються районною радою.

         8. Постійні комісії можуть проводити виїзні засідання безпосередньо на об'єктах, діяльність яких є предметом їх розгляду. 

 

ІІ.    ПЕРЕЛІК ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

РАЙОННОЇ РАДИ

 

         1. З питань бюджету, фінансів, планування, ринкових реформ,  управління комунальною власністю.

         2. З питань агропромислового комплексу, охорони навколишнього природного середовища, промисловості,  будівництва, транспорту та розвитку підприємництва.

         3. Мандатна, з питань регламенту, законності, правопорядку та територіального устрою.

         4. З питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я, материнства, дитинства і соціального захисту населення.

 

ІІІ .     ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

 

         1. За дорученням ради, її голови, голови постійної комісії попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку району, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету.

         2. Вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які виносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань. Забезпечують підготовку експертних висновків щодо регуляторного впливу внесених проектів регуляторних актів.

         3. Попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань.

         4. За дорученням ради, голови, заступника голови районної ради вивчають діяльність підзвітних та підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки висновки та рекомендації на розгляд керівників цих підприємств та установ, а в необхідних випадках - до розгляду районної ради.

         5. Здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

6. Розглядають інші питання за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради та за власною ініціативою.

7. Забезпечують дотримання покладених на районну раду вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

І V .      ПРАВА ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

        

         Постійні комісії мають право:

         1. Вносити пропозиції щодо подання питань на розгляд районної ради.

         2. Виступати на сесіях районної ради з доповідями та співдоповідями.

         3. Отримувати в порядку, визначеному законом, від керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, органів місцевого самоврядування та державної влади необхідні матеріали та документи з питань, які належать до повноважень постійних комісій.

         4. Створювати комісії і робочі групи з залученням до їх роботи відповідних фахівців, представників громадськості, правоохоронних органів, органів державної влади, вчених і спеціалістів.

         5. Розглядати спільно з іншими постійними комісіями питання, які належать до відання кількох постійних комісій.

 

V .    ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

 

         1. Постійні комісії ради проводять свою роботу відповідно до плану роботи районної ради,  затвердженого рішенням ради.

         2. Організація роботи постійних комісій ради покладається на голову комісії, який головує на засіданнях комісії, у разі його відсутності головує секретар комісії. У разі їх відсутності або відмови від головування, члени комісії можуть обрати із свого складу головуючого, який наділяється правом підписання документів, ухвалених комісією.

         3. Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини депутатів від загального складу комісії.

         4. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки та рекомендації, які оформляються у формі рішень. Рішення постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії,  а в разі його відсутності – секретарем або головуючим на засіданні.

         Протоколи засідань комісії підписуються головою постійної комісії і секретарем, а в разі їх відсутності – головуючим на засіданні.

         Рішення постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

         5. В засіданні постійних комісій мають право брати участь, з правом дорадчого голосу, депутати, які не входять до складу відповідної комісії, запрошені депутати обласної ради, посадові особи виконавчого апарату ради, районної державної адміністрації.

         6. На засідання постійних комісій можуть бути запрошені керівники або представники установ, організацій, підприємств, фахівці і вчені, представники громадськості, представники органів місцевого самоврядування, державної виконавчої влади, контролюючих та правоохоронних органів, котрі мають право дорадчого голосу.

         7. Депутати працюють в постійних комісіях на громадських засадах. У випадках неможливості взяти участь у засіданні, член комісії повідомляє про це голову постійної комісії.

         8. Постійні комісії (їх голови) звітують про свою діяльність на пленарному засіданні ради.

         9. Організаційне, правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності постійних комісій здійснює виконавчий апарат районної ради.

 

V І.   ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ЗАСІДАННІ

ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ

 

1. Рішення комісії приймаються після всебічного обговорення та вивчення питання, що розглядається шляхом голосування.

2. Висновки та рекомендації постійних комісій оформляються рішеннями.

3. Рішення у формі висновків приймається під час розгляду питань, віднесених до компетенції комісії, які стосуються підготовки проектів нормативних актів до розгляду радою, у тому числі щодо призначення чи обрання керівників комунальних закладів та установ.

4. Рекомендації ухвалюються комісіями щодо питань, які стосуються контрольної діяльності комісії, вивчення проблеми із застосуванням механізмів слухань та громадських обговорень, а також за наслідками перевірок, що проводились за ініціативою чи за участю комісії.

5. Висновки комісії є обов’язковими до розгляду сесією ради, головою районної ради.

6. Рекомендації комісії підлягають розгляду органами та посадовими особами, яким вони надсилаються, які в разі необхідності повинні дати вмотивовану відповідь щодо рекомендацій у визначений комісією термін, але не пізніше одного місяця від дня їх отримання.

7. Рішення комісії підписуються її головою, а у разі його відсутності – секретарем або головуючим на засіданні.

 

V ІІ.   СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

        

1. За дорученням ради чи за власною ініціативою може проводитися спільне засідання двох чи більше комісій ради.

2. Головують на такому засіданні голови відповідних комісії. Рішення, прийняті за результатами спільного засідання підписують голови відповідних комісій, у разі їх відсутності – секретарі або головуючі на засіданні.

3. Порядок проведення спільного засідання комісій має відповідати нормам, викладеним у цьому положенні, для засідання комісії.

4. Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожній комісії, з оформленням окремих рішень та протоколів по кожній із комісій.

 

V ІІІ.   ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКІВ

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

 

Голова постійної комісії

 

         1. Обирається радою на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради за пропозицією голови районної ради.

         2. Голова постійної комісії організує роботу постійної комісії, ініціює проведення її засідань, головує на них, підписує рішення та протоколи комісії.

         Організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання комісії, дає відповідні доручення членам комісії.

         3. Забезпечує участь у засіданні комісії представників державних органів, підприємств, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських організацій, фахівців, вчених, засобів масової інформації.

         4. Організовує роботу з реалізації рішень комісії та контролю за їх виконанням.

         5. Представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, організаціями, установами, а також громадянами.

         6. Головує на спільних засіданнях постійних комісій.

         7. У разі систематичного невиконання головою постійної комісії покладених на нього обов’язків щодо забезпечення роботи комісії, постійна комісія може звернутись з мотивованим поданням до голови районної ради (особи, що здійснює його повноваження) про його заміну.

         8. Повноваження голови постійної комісії можуть бути припинені в будь-який час рішенням районної ради:

         за власною заявою голови постійної комісії про припинення повноважень голови,

         за поданням голови районної ради (особи, що здійснює його повноваження),

         у разі настання обставин, що унеможливлюють виконання повноважень голови постійної комісії (обрання головою, заступником голови районної ради, припинення повноважень депутата районної ради, тощо)

         у інших випадках, визначених чинним законодавством України.

         Відсутність голови постійної комісії на пленарному засіданні районної ради при розгляді питання про припинення його повноважень не є перешкодою для розгляду цього питання та прийняття відповідного рішення.

 

Секретар постійної комісії

 

         1. Обирається із членів комісії на її засіданні більшістю голосів від загального складу комісії за пропозицією голови комісії.

         2. Повідомляє членам комісії повідомлення про час і місце проведення засідання та інших  заходів комісії.

         3. При відсутності голови комісії – ініціює проведення та головує на засіданні комісії.

         4. Складає і підписує протоколи засідань комісії, веде діловодство.

         5. Забезпечує своєчасне направлення виконавцям висновків і рекомендацій комісії, отримання відповідної інформації, виконує інші доручення комісії, її голови.

 

І .  ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАДИ

 

З питань бюджету, фінансів, планування, ринкових реформ,

 управління комунальною власністю

 

         1. З дійснює контроль за виконанням Бюджетного кодексу України, інших законів України, нормативних актів районної ради з бюджетних та фінансових питань .

2. Попередньо розглядає внесені на розгляд ради проекти районного бюджету, програми економічного і соціального розвитку району, звіти про їх виконання, розробляє відповідні висновки і рекомендації.

         3. Розглядає і узагальнює за дорученням голови та заступника голови ради пропозиції депутатів, постійних комісій районної ради, районної державної адміністрації, сільських, селищних рад, підприємств, установ і організацій щодо внесення змін до проектів програми економічного і соціального розвитку, бюджету, які внесені на розгляд ради.

         4. Здійснює контроль за ходом виконання планів, бюджету та інших фінансових ресурсів.

         5. За дорученням голови або заступника голови ради вивчає доцільність надання пільг, згідно з чинним законодавством, окремим підприємствам, установам та організаціям, вносить відповідні висновки і рекомендації раді.

         6. Подає раді пропозиції з питань розвитку комунальної власності.

         7. Попередньо розглядає, відповідно до чинного законодавства, питання стосовно управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Глухівського району, розглядає кандидатури на призначення їх керівників, а також питання про їх звільнення і вносить на розгляд ради.

         8. Попередньо розглядає питання продажу, передачі в оренду або під заставу об’єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад Глухівського району, а також придбання об’єктів в установленому законом порядку, вносить на розгляд ради.

         9. Приймає рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акту.

         10. Вивчає та готує на розгляд ради питання щодо сприяння інвестиційної діяльності в районі.

 

З питань агропромислового комплексу, охорони навколишнього природного середовища, промисловості,  будівництва, транспорту та розвитку підприємництва

 

1. Здійснює контроль за виконанням програм, рішень ради відносно питань агропромислового комплексу, соціального розвитку села, охорони навколишнього природного середовища, промисловості, будівництва, транспорту та розвитку підприємництва.

         2. Вивчає і робить висновки щодо стану реформування та розвитку агропромислового комплексу, питань регулювання земельних відносин, раціонального використання землі суб’єктами, незалежно від форм  господарювання.

         3.Здійсню контроль за цільовим використанням коштів районного фонду охорони навколишнього природного середовища.

         4. Розглядає питання щодо встановлення та зміни меж населених пунктів району.

         5. Сприяє соціальному розвитку населених пунктів району, покращення побутового обслуговування сільського населення.

         6. Вивчає стан зберігання отрутохімікатів на території району, використання природних ресурсів, забруднення атмосфери, вносить висновки і рекомендації.

         7. Вивчає та розглядає питання розвитку промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку, малого підприємництва та енергозбереження в районі.

         8. Вивчає і вносить пропозиції щодо покращення обслуговування сільського населення району автобусним сполученням.

         9. Вивчає рівень та якість електро- та поштового зв’язку, радіофікації, торгівельного обслуговування населених пунктів, розвитку підприємництва на селі, створення нових робочих місць.

         10. Вивчає стан, вносить пропозицію, розробляє рекомендації щодо перспектив розвитку архітектури, сільського житлового та соціально-побутового будівництва.

         11. Вивчає роботу підготовки об’єктів соціально-культурного призначення, навчально-виховних закладів  до роботи в осінньо-зимовий період, забезпечення їх і населення району паливом.

         12. Розглядає питання благоустрою територій підприємств, населених пунктів, санітарного їх стану.

 

Мандатна, з питань регламенту, законності,

правопорядку та територіального устрою

 

         1. За дорученням ради або її голови, готує висновки та рекомендації з питань депутатської діяльності та етики, проекти рішень ради стосовно повідомлення депутата про його роботу в раді, про виконання рішень ради, звітів про роботу постійних комісій, керівників органів обраних та призначених радою.

         2. Узагальнює пропозиції депутатів, постійних комісій стосовно проекту регламенту роботи районної ради, проектів законів України стосовно розвитку місцевого самоврядування, територіального устрою.

         3. Вивчає проекти рішень ради нормативно-правового характеру і готує висновки та рекомендації.

         4. Попередньо розглядає на засіданні питання щодо дострокового припинення повноважень депутатів ради, відповідно до чинного законодавства, готує відповідні висновки.

5. Бере участь у розробці і реалізації заходів щодо забезпечення законності, охорони громадського порядку, прав, свобод та законних інтересів громадян.

         6. Попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, призначення, затвердження або погодження районною радою, а також звільнення їх з посади, готує висновки з цих питань.

         7. Вивчає питання дотримання принципів демократії, відкритості та гласності в роботі районної ради, вносить пропозиції щодо висвітлення її діяльності в засобах масової інформації.

8. Здійснює заходи із врегулювання конфліктів інтересів відповідно до статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

9. Здійснює попередній розгляд електронних петицій.

10. Забезпечує реалізацію покладених на раду повноважень у здійсненні державної регуляторної політики, у тому числі планування діяльності ради з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік.

 

З питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я,

материнства, дитинства і соціального захисту населення

 

         1. Розглядає та контролює хід виконання галузевих комплексних  програм з охорони здоров’я,освіти, культури і соціального захисту населення.

         2. Вивчає та вносить пропозиції стосовно поліпшення роботи закладів освіти, культури, охорони здоров’я, створення необхідних умов для виховання молоді, розвитку їх здібностей, діяльності дошкільних закладів, медичного забезпечення сільського населення.

         3. Вивчає проблеми і розробляє рекомендації щодо розвитку фізкультури і спорту в районі, соціального захисту населення.

         4. Розглядає питання по залученню додаткових коштів для реалізації соціальної політики, утримання лікувальних закладів і підвищення гарантій соціального захисту населення району; про використання бюджетних та залучення додаткових коштів у сферу охорони здоров’я.

         5. Вивчає та аналізує стан літнього оздоровлення дітей району.

         6. Спільно з відповідними установами та органами вивчає і розробляє рекомендації щодо поліпшення обслуговування та соціального захисту ветеранів Великої Вітчизняної війни, учасників АТО та членів їх сімей, інвалідів різних категорій, малозабезпечених громадян.

         7. Вивчає проблеми і розробляє рекомендації щодо створення умов для розвитку туризму в районі.

         8. Вивчає проблеми і розробляє рекомендації щодо створення умов для занять фізкультурою і спортом.

rss