Главная Новости

§ 1. Зміст податкової системи - Податкове право - - Електронна бібліотека

Опубликовано: 25.10.2018

Зміст податкової системи охоплює не лише набір податків і зборів — деякі її особливості реалізуються через певні співвідношення видів податків і зборів. Отже, існують різні підходи при побудові податкової системи і співвідношенні по­датків і зборів, що складають її зміст: орієнтація на оподатку­вання юридичних чи фізичних осіб, на майнове чи прибуткове оподаткування, співвідношення між прямим і непрямим опо­даткуванням. Саме тому необхідно зупинитися на класифікації й аналізі цих підходів.

При визначенні податкової системи важливо розмежувати два підходи до її розуміння. З одного боку, податкова система являє собою сукупність податків, зборів, платежів і виступає як механізм визначених, законодавчо закріплених важелів з акумуляції доходів держави. У цьому разі вона може збігатися з системою податків, зборів, платежів. Тут робиться акцент на матеріальній стороні податкової системи, що забезпечує ме­ханізм дії податків.

З іншого боку, податкова система містить досить широкий спектр процесуальних відносин зі встановлення, зміни, скасу­вання податків, зборів, платежів, забезпечення їхньої сплати, організації контролю і відповідальності за порушення подат­кового законодавства. Це начебто тіньова, але не менш важли­ва частина податкової системи. і Отже, у широкому розумінні податкова система являє со- / бою сукупність податків, зборів і платежів, законодавчо за­ кріплених у даній державі; принципів, форм і методів їхнього встановлення, зміни чи скасування; дій, що забезпечують їхню сплату, контроль і відповідальність за порушення податково­го законодавства.

Важливо враховувати, що сформована в цілому податкова система (як сума податків, механізм їхнього вилучення) навряд чи зміниться в принципі, бо в основному вона відповідає світовій практиці. Однак специфічна ситуація спаду виробниц­тва і посилення кризи неплатоспроможності на тлі розвитку механізмів ринкового саморегулювання вимагають внесення до податкової системи серйозних коректив, поступового її присто­сування до цих процесів.

Формування податкової системи, включення до неї певної кількості податків не є самоціллю. В основі цих процесів ле­жить чіткий орієнтир, визначальна база — обсяг бюджетних витрат. Податкова система й має забезпечити основні надход­ження для покриття цих витрат.

Незважаючи на тісний взаємозв´язок доходів державного бюджету і податкових надходжень, необхідно їх чітко розме­жовувати. Часто в спеціальній і популярній літературі як си­ноніми вживають кілька термінів: «доходи держави», «дохо­ди державного бюджету» і «податкові надходження». Певна річ, ці поняття важко розглядати ізольовано, але тільки з ура­хуванням їх відмінностей можна з´ясувати суть кожної кате­горії. Доходи держави відрізняться від доходів державного бюджету тим, що не мають прив´язки до яких-небудь меж, тоді як доходи державного бюджету обмежені визначеним періодом (бюджетним) і чітко визначеними каналами надходжень (Бюд­жетний кодекс України). І тільки як один з каналів таких над­ходжень у доходну частину державного бюджету законодавець передбачає надходження за нормативами, затвердженими Вер­ховною Радою України. Але навіть ці надходження не склада­ються тільки з податків, оскільки до них належить і система зборів і платежів, що принципово відрізняються від податків і за механізмом нарахування.

Податкове регулювання здійснюється насамперед на основі права (компетенції) державного органа влади встановлювати податки і стягувати їх". У статті 1 Закону України від 18 люто­го 1997 року «Про систему оподаткування» зазначено, що вста­новлення і скасування податків, зборів і платежів, а також пільг здійснює Верховна Рада України, Верховна рада Авто­номної Республіки Крим і місцеві ради, причому Верховна рада Автономної Республіки Крим і місцеві ради можуть встанов­лювати додаткові пільги в сфері оподаткування в межах сум, Що надходять до їхніх бюджетів.

Будь-яка схема управління в державі має специфічну ієрар­хічну систему, що передбачає чітке розмежування прав і обо­в´язків органів влади в сфері формування бюджету і власних доходів.

rss